Πρωινή προσευχή


Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον Αγαθέ τας ψυχάς ημών.Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές).Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Παναγία τριάς, ελέησον ημάς.Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματος σου.Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομα Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημα Σου ως εν ουρανώ και επί της γής.Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.Ότι σου έστιν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.Κύριε ελέησον. (δώδεκα φορές).Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσωμεν τω Βασιλεί ημών Θεώ.Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσωμεν Χριστό τω Βασιλεί ημών Θεώ.Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσωμεν Αυτώ Χριστώ τω Βασιλεί και Θεώ ημών.Κύριε ελέησον (δώδεκα φορές)Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτομεν Σοι, Αγαθέ, και των Αγγέλων τον ύμνον βοώμεν Σοί.Δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος εί ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, τον νούν μου φώτισον, και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνείν Σε, Αγία Τριάς, Άγιος, Άγιος, Άγιος ει ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.Αθρόον ο Κριτής επελεύσεται, και εκάστου αι πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβω κράξωμεν εν τω μέσω της νυκτός, Άγιος, Άγιος, Άγιος ει ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
Ψαλμός Ν΄
Ελέησον με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου.Επι πλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί δια παντός. Σοι μόνω ήμαρτον, και το πονηρόν ενώπιον σου εποίησα, όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις σου, και νικήσης εν τω κρίνεσθαι σε. Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην, και εν αμαρτίαις εκίσσησε με η μήτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσας μοι. Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι, πλυνείς με, και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς μοι αγαλλίασιν και ευφροσύνην, αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου απο των αμαρτιών μου, και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου. Μη απορρίψης με απο του προσώπου Σου, και το πνεύμα Σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού.Απόδος μοι την αγαλλίασιν του Σωτηρίου σου, και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξον με. Διδάξω ανόμους τας οδούς σου και ασεβείς επι σε επιστρέψουσι.Ρύσαι με εξ αιμάτων, ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου.Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσίν Σου. Ότι, ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα αν, ολοκαυτόματα ουκ ευδοκήσεις. Θυσία τω Θεό πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθυνον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτόματα. Τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
Ψαλμός ΞΘ΄
Ο Θεός, εις την βοήθειαν μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθείσαι μοι σπεύσον. Αισχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και καταισχυνθήτωσαν οι βουλώμενοι μοι κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα αισχυνόμενοι οι λέγοντες μοι. Εύγε εύγε. Αγαλλιάσθωσαν και ευφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες, ο Θεό, και λεγέτωσαν δια παντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριον Σου. Εγώ δε πτωχός ειμί και πένης, ο Θεός, βοήθησον μοι.Βοηθός μου και ρύστης μου ει Συ, Κύριε, μη χρονίσης.
Ψαλμός ΡΜΒ΄
Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησαι την δέησιν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθης εις κρίσιν μετά του δούλου Σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον Σου παν ζων. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινοίς, ως νεκρούς αιώνος , και ηκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμοί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων , εμελέτησα εν πάσι τοις έργοις Σου , εν ποιήμασι των χειρών Σου εμελέτων. Διεπέτασα προς Σε τας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος Σοι. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψης το πρόσωπόν Σου απ' εμού, και ομοιωθήσομαι τοις καταβαίνουσιν εις λάκκον. Ακουστόν ποίησόν μοι το πρωί το έλεος Σου, ότι επι Σοι ήλπισα. Γνώρισον μοι, Κύριε, οδόν εν η πορεύσομαι, οτι προς Σέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελού με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς Σέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιείν το Θέλημα σου, οτι σύ ει ο Θεός μου. Το πνεύμα Σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γή ευθεία, ένεκεν του ονόματος Σου, Κύριε ζήσεις με.Εν τη δικαιοσύνη Σου, εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και απολείς πάντας τους εχθρούς μου, οτι εγώ δούλος Σου ειμί.
Το Σύμβολο της Πίστεως
Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών. Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
Άξιον εστίν, ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον και Μητέρα του Θεού ημών.Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ, και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον,σέ μεγαλύνομεν.
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές).Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Παναγία τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρισον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματος Σου.Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομα Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημα Σου ως εν ουρανώ και επί της γης.Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού…Αμήν.
Δόξα σοι, Βασιλεύ, Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπω προνοία ηξίωσας με τον αμαρτωλόν και ανάξιον εξ ύπνου αναστήναι. Δέξαι, Κύριε, και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των αγίων και νοερών σου Δυνάμεων, και ευδόκησον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προσενεχθήναι Σοι την εκ των ρυπαρών χειλέων μου αίνεσιν, όπως καγώ κοινωνός γένωμαιτων φρονίμων Παρθένων εν φαίδρα λαμπηδόνι της ψυχής μου, και δοξάζω Σε, τον εν Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν Λόγον. Αμήν.Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώ Σοι, Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν Σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ουκ οργίσθης εμοί τω ραθύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπόλεσας με ταις ανομίαις μου, αλλ' εφιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ήγειρας με, εις το ορθρίσαι και δοξολογήσαι το κράτος Σου. Και νυν φώτισον μου τα όμματα της διανοίας, άνοιξον μου το στόμα, του μελετάν τα λόγια Σου, και ποιείν το θέλημα Σου, και ψάλλειν Σοι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνείν το πανάγιον όνομα Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.Εκ νυκτός ορθρίζει το πνεύμα ημών πρός σε ο Θεός, διότι φως τα προστάγματα σου. Δίδαξον ημάς ο Θεός την δικαιοσύνην σου, τας εντολάς σου και τα δικαιώματα σου, φώτισον τους οφθαλμούς των διανοιών ημών, μήποτε υπνώσωμεν εν αμαρτίαις εις θάνατον, απέλασον πάντα ζόφον απο των καρδιών ημών, χάρισαι ημίν τον της δικαιοσύνης Ήλιον και ανεπηρέαστον την ζωήν ημών διαφύλαξον εν τη σφραγίδι του Αγίου σου Πνεύματος, κατεύθυνον τα διαβήματα ημών εις οδόν ειρήνης, δος ημίν τον όρθρον και την ημέραν εν αγαλλιάσει, ινα Σοι τας εωθινάς αναπέμπωμεν ευχάς. Ότι Σον το κράτος, και Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.Αινούμεν, υμνούμεν, ευλογούμεν και ευχαριστούμεν σοι ο Θεός των Πατέρωνν ημών, ότι παρήγαγες την σκιάν της νυκτός και έδειξας ημίν πάλιν το φως της ημέρας, αλλ' ικετεύομεν την σην αγαθότητα. Ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών και πρόσδεξαι την δέησιν ημών εν τη μεγάλη σου ευσπλαχνία, ότι προς σέ καταφεύγομεν τον ελεήμονα και παντοδύναμον Θεόν. Λάμψον εν ταις καρδίαις ημών τον αληθινόν Ήλιον της δικαιοσύνης σου, φώτισον τον νουν ημών, και τας αισθήσεις όλας διατήρησον, ίνα ως εν ημέρα ευσχημόνως περιπατούντες την οδόν των εντολών σου, καταντήσωμεν εις την ζωήν την αιώνιον, ότι παρά σοί εστίν η πηγή της ζωής, και εν απολαύσει γενέσθαι καταξιωθώμεν του απροσίτου φωτός. Ότι συ εί ο Θεός ημών, και σοί την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.Ευχαριστούμεν σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηριών ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, ίνα δια παντός προς σε αποβλέπομεν, τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών. Ότι διανέπαυσας ημάς εν τω παρελθόντι της νυκτός μέτρω και εξήγειρας ημάς εκ των κοιτών ημών, και έστησας ημάς εις προσκύνησιν του αγίου σου ονόματος. Διό δεόμεθα σου, Κύριε, δος ημίν χάριν και δύναμιν, ίνα καταξιωθώμεν ψάλλειν σοι συνετώς και προσεύχεσθαι αδιαλείπτως εν φόβω και τρόμω την εαυτών σωτηρίαν κατεργαζόμενοι. Επάκουσον, Δέσποτα, και ελέησον ημάς και σύντριψον υπό τους πόδας ημών τους αοράτους εχθρούς και πολεμίους ημών. Ότι συ ει μόνος βοηθός και υπερασπιστής της ζωής ημών, και σέ ευλογούμεν εις τους αιώνας. Αμήν.Ο Θεός των δυνάμεων, ο υπάρχων πρό των αιώνων και μένων εις τους αιώνας, ο Διμιουργός των απάντων, ο ποιήσας τον ήλιον εις φωτισμόν της ημέρας και την νύκτα εις ανάπαυσιν πάσης σαρκός, ευχαριστούμεν σοι, ότι διήγαγες ημάς εν ειρήνη την νύκτα και προσήγαγες τη αρχή της ημέρας εν ευχαριστία, και δεόμεθα σου, επίλαμψον ημίν τον της δικαιοσύνης σου ήλιον και ποίησον ημάς υιούς φωτός και υιούς ημέρας. Εξαπόστειλον το φως σου το υπερουράνιον, εις το καταλάμψαι τους νοερούς οφθαλμούς ημών και κυβέρνησον πάσαν κίνησην της καρδίας ημών κατά το σοί ευάρεστον, ίνα την τε παρούσαν ημέραν σωφρόνως διατελέσωμεν και πάντα τον χρόνον της ζωής ημών απροσκόπτως διαβιώσωμεν.
Δοξολογία
Δόξα εν υψίστοις Θεό, και επι γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία. Υμνούμεν Σε, ευλογούμεν Σε, προσκυνούμεν Σε, δοξολογούμεν Σε, ευχαριστούμεν Σοι, για την μεγάλην Σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ. Κύριε Υιέ μονογενές, Ιησού Χριστέ, και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός , ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρων τας αμαρτίας του κόσμου.Πρόσδεξαι την δέησην ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι Συ ει μόνος Άγιος , Συ ει μόνος Κύριος, Ιησούς, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθ' εκάστην ημέραν ευλογήσω Σε και αινέσω το όνομα σου εις τον αιώνα, και εις τον αιώνα του αιώνος.Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά.Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασαι την ψυχήν μου, ότι ήμαρτον Σοι. Κύριε, προς σέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιείν το θέλημά σου, οτι Συ ει ο Θεός μου. Ότι παρά σοί πηγή ζωής, εν τω φωτί Σου οψόμεθα φως.Παράτεινον το έλεος Σου τοις γινώσκουσι Σε. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυκτί ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήναι ημάς.Ευλογητός ει Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και αινετόν και δεδοξασμένον το όνομα Σου εις τους αιώνας. Αμήν.Γένειτο, Κύριε,το έλεος Σου εφ' ημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επι Σε. Ευλογητός εί, Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και αινετόν και δεδοξασμένον το όνομα Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γένοιτο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επι Σε. Ευλογητός ει, Δέσποτα, συνέτισον με τα δικαιώματα σου, Ευλογητός ει, Άγιε φώτισον με τοις δικαιώμασι Σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρίδης. Σοι πρέπει αίνος, Σοι πρέπει ύμνος, Σοι δόξα πρέπει, τω Πατρί και το Υιώ και το Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.Ευχή εις την Αγία ΤριάδαΔόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριος ο Θεός ημών, ο αεί παρορών τας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξίωσας με και την σήμερον θεάσασθαι. Δόξα Σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητά σου την ανεκδιήγητον, Υμνώ την μακροθυμία σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον, ελεείς και ευεργετείς με μυρίαις ευεργεσίαις. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών πάντων ένεκα. Ο εξαποστέλων το φως και πορεύεται, ο ανατέλλων τον ήλιον επι δικαίους και αδίκους, πονηρούς τε και αγαθούς, ο ποιόν όρθρων και φωτίζων πάσαν την οικουμένην, φώτισον και ημών τας καρδίας, Δέσποτα, των απάντων, χάρισαι ημίν εν τη παρούση ημέρα ευαρεστείν Σοι, διαφυλάττων ημάς απο πάσης αμαρτίας, και πάσης πονηράς πράξεως, ρυόμενος ημάς από παντός βέλους πετομένου ημέρας, και πάσης αντικειμένης δυνάμεως. Πρεσβείαις της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, των άυλον σου λειτουργών και επουρανίων Δυνάμεων, και πάντων των αγίων των απ' αιώνος Σοί ευαρεστησάντων. Σον γαρ εστί το ελεείν, και σώζειν ημάς, ο Θεός ημών, και Σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί, και τω Υιώ και τω αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Ευχή εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον
Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, του κόσμου Κυρία, το καύχημα μου, η ελπίς μου, η καταφυγή μου, η προστασία μου, η σκέπη, η παραμυθία, το αγαλλίαμα μου. Κυριευθέντα με υπο πολλών πταισμάτων, ελέησον και δείξον τα φιλάνθρωπα Σου σπλάγχνα εις εμέ τον αμαρτωλόν και παμβέβηλον. Η το Φώς το αληθινόν τεκούσα, φώτισον τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας μου. Η την πηγήν της αθανασίας κυήσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία. Η αγαθή του αγαθού, η φιλάνθρωπος του φιλανθρώπου, η ελεήμων του ελεήμονος και πανοικτίρμονος Θεού Μήτηρ, δος κατάνυξην και συντριβήν εν τη καρδία μου και ανάκλησιν εν ταις αιχμαλωσίαις των διαλογισμών μου. Και δώρησαι μοι κατώδυνον και επίπονον διάνοιαν εν τη παρούση δοξολογία Σου και παράσχου μοι δάκρυα μετανοίας και κατανύξεως εις το υμνείν και δοξάζειν το Πανάγιον όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.Μνήσθητι, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ο Θεός ημών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστιανών. 'Ετι μνήσθητι, Κύριε, των ασθενούντων, των αιχμαλώτων, των αγνοουμένων, των εγκλωβισμένων, των εν αποδιμίαις όντων, των εν θαλάσση, αέρι πλεόντων και εν ξηρά ταξιδευόντων, των εν θλίψεσι, των εν ανάγκαις. Έτι και υπέρ των ελεούντων, των μισούντων και αγαπώντων ημάς και των λοιπών. Μνήσθητι Κύριε, και υπέρ πάντων των ευσεβώς κεκοιμημένων προπατόρων, πατέρων, και αδελφών και συγγενών, και παντός ορθοδόξου, και υπέρ πάντων των από περάτων εώς περάτων της οικουμένης, και ελέησον και αξίωσον πάντας ημάς εις την βασιλείαν σου την επουράνιον.
Άξιον εστίν, ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον και Μητέρα του Θεού ημών.Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον, Σε μεγαλύνομεν.Δι' ευχών των αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.