Νοεμβρίου 2009


Tην προσευχήν του Aγίου Όρους ποιός δεν την γνωρίζει; Aποτελείται από μίαν φράσιν μικράν, από μετρημένας τας λέξεις.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν.
Mε την βοεράν κραυγήν «Kύριε», δοξολογούμεν τον Θεόν, την ένδοξον μεγαλειότητά Tου, τον βασιλέα του Iσραήλ, τον δημιουργόν της ορατής και αοράτου κτίσεως, όν φρίττουσι τα Σεραφείμ και τα Xερουβείμ.

Mε την γλυκυτάτην επίκλησιν και πρόσκλησιν «Iησού», μαρτυρούμεν, ότι είναι παρών ο Xριστός, ο σωτήρ ημών, και ευγνωμόνως τον ευχαριστούμεν, διότι μας ητοίμασε ζωήν αιώνιον.
Mε την τρίτην λέξιν “Xριστέ”, θεολογούμεν, ομολογούντες ότι ο Xριστός είναι αυτός ο Yιός του Θεού και Θεός. Δεν μας έσωσε κάποιος άνθρωπος, ούτε άγγελος, αλλά ο Iησούς Xριστός, ο αληθινός Θεός.
Eν συνεχεία, με την ενδόμυχον αίτησιν «ελέησόν με», προσκυνούμεν και παρακαλούμεν να γίνη ίλεως ο Θεός, εκπληρών τα σωτήρια αιτήματά μας, τους πόθους και τας ανάγκας των καρδιών μας.
Kαι εκείνο το «με», τι εύρος έχει! Δεν είναι μόνον ο εαυτός μου είναι άπαντες οι πολιτογραφηθέντες εις το κράτος του Xριστού, εις την αγίαν Eκκλησίαν, είναι όλοι αυτοί που αποτελούν μέλος του ιδικού μου σώματος.
Kαι, τέλος, δια να είναι πληρεστάτη η προσευχή μας, κατακλείομεν με την λέξιν «τον αμαρτωλόν», εξομολογούμενοι – πάντες γαρ αμαρτωλοί εσμέν καθώς εξομολογούντο και όλοι οι Άγιοι και εγίνοντο δια ταύτης της φωνής υιοί φωτός και ημέρας.
Eξ αυτών αντιλαμβανόμεθα, ότι η ευχή εμπεριέχει δοξολογίαν, ευχαριστίαν, θεολογίαν, παράκλησιν και εξομολόγησιν.

Aρχιμ. Aιμιλιανού Kαθηγουμένου I. M. Σίμωνος Πέτρας:


Η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη.Κατά συνέπεια ανόθευτη και σημείο αναφοράς για την Αλήθεια.
Κάθε σελίδα της Αγίας Γραφής αποπνέει μια φρεσκάδα που όπως έλεγε κάποιος μεγάλος φιλόσοφος δεν την βρίσκεις ούτε στην τελευταία εφημερίδα. Τα λεγόμενα της Αγίας Γραφής μπορεί να βγαίνουν απ'τα βάθη των αιώνων μα είναι πάντα επίκαιρα,φρέσκα και ζωντανά, γι' αυτό διαβάζονται με τόσο ζήλο και ενδιαφέρον. Ορισμένες σελίδες της νομίζεις ότι είναι γραμμένες σήμερα. Όλοι όσοι διαβάζουν την Αγία Γραφή έχουν τη συναίσθηση ότι διαβάζουν κάτι πολύ καινούργιο και όχι κάτι παλιό.Γι αυτό διαβάζεται και ξαναδιαβάζεται και δεν πετιέται

Η Αγία Γραφή απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών. Γι' αυτό κι' αυτοί που την διαβάζουν αναζητούν μέσα σ' αυτήν να γνωρίσουν τον Θεό και να βρουν την αλήθεια και το φως. Διαβάζοντας την Αγία Γραφή αντιλαμβάνονται ότι ο συγγραφέας δεν είναι οι διάφοροι άνθρωποι που την έγραψαν αλλά ο Ίδιος ο Θεός (Β' Πέτρου κεφ. α' στιχ.21). Είναι το βιβλίο του Θεού προς τον άνθρωπο και του αποκαλύπτει τα σχέδια Του και την αγάπη Του. Πάρε το Λόγο του Θεού στα χέρια σου και διάβαζε τον, όχι σαν λόγο ανθρώπου αλλά, όπως πραγματικά είναι, σαν λόγο Θεού.
Η Αγία Γραφή είναι η γραπτή πηγή της Θείας Αποκαλύψεως και ο όρος Αγία Γραφή αναφέρεται στο σύνολο των Ιερών βιβλίων της Παλαιάς (49 Βιβλία)και της Καινής Διαθήκης,(27 Βιβλία) δηλαδή 76 βιβλία το σύνολο.

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (49 Βιβλία)

Α' Ιστορικά : 23 βιβλία
1 ΓΕΝΕΣΙΣ,
2 ΕΞΟΔΟΣ,
3 ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ,
4 ΑΡΙΘΜΟΙ,
5 ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ,
6 ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ,
7 ΚΡΙΤΑΙ,
8 ΡΟΥΘ,
9 ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄ (Σαμουήλ Α΄),
10 ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β΄ (Σαμουήλ Β΄),
11 ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄ (Βασιλέων Α΄),
12 ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ΄ (Βασιλέων Β΄),
13 ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄ (Χρονικών Α΄),
14 ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Β΄ (Χρονικών Β΄),
15 ΕΣΔΡΑΣ Α΄,
16 ΕΣΔΡΑΣ Β΄,
17 ΝΕΕΜΙΑΣ,
18 ΤΩΒΙΤ,
19 ΙΟΥΔΙΘ,
20 ΕΣΘΗΡ,
21 ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄,
22 ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Β΄,
23 ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Γ΄,
Ποιητικά-Διδακτικά : 7 βιβλία
24 ΨΑΛΜΟΙ,
25 ΙΩΒ,
26 ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ,
27 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ,
28 ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ,
29 ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ,
30 ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
Προφητικά : 19 βιβλία
31 ΩΣΗΕ,
32 ΑΜΩΣ,
33 ΜΙΧΑΙΑΣ,
34 ΙΩΗΛ,
35 ΟΒΔΙΟΥ,
36 ΙΩΝΑΣ,
37 ΝΑΟΥΜ,
38 ΑΒΒΑΚΟΥΜ,
39 ΣΟΦΟΝΙΑΣ,
40 ΑΓΓΑΙΟΣ,
41 ΖΑΧΑΡΙΑΣ,
42 ΜΑΛΑΧΙΑΣ,
43 ΗΣΑΪΑΣ,
44 ΙΕΡΕΜΙΑΣ,
45 ΒΑΡΟΥΧ,
46 ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ,
47 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ,
48 ΙΕΖΕΚΙΗΛ ,
49 ΔΑΝΙΗΛ


ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (27 Βιβλία)

Τα 4 Ευαγγέλια : 4 Βιβλία
50 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
51 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
52 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
53 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

54 ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
55 ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ (Αποστόλου Παύλου )
56 ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α' (Αποστόλου Παύλου )
57 ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β' (Αποστόλου Παύλου )
58 ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ (Αποστόλου Παύλου )
59 ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ (Αποστόλου Παύλου )
60 ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ (Αποστόλου Παύλου )
61 ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ (Αποστόλου Παύλου )
62 ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α' (Αποστόλου Παύλου )
63 ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β' (Αποστόλου Παύλου )
64 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α' (Αποστόλου Παύλου )
65 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β' (Αποστόλου Παύλου )
66 ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ (Αποστόλου Παύλου )
67 ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ (Αποστόλου Παύλου )
68 ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ (Αποστόλου Παύλου )
69 ΙΑΚΩΒΟΥ : ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
70 ΠΕΤΡΟΥ :ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α'
71 ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β'
72 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Α'
73 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Β'
74 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Γ'
75 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ
76 Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ


« Αρκέσει ο Χριστός εις φως αιώνιον»
(Κύριλλος Αλεξανδρείας)
Στην λατρεία της Εκκλησίας μας, χρησιμοποιούνται και διάφορα φωτιστικά αντικείμενα. Είναι τα καντήλια, οι λαμπάδες και τα κεριά, οι πολυέλαιοι κ.λ.π. Σκοπός τους είναι να φωτίζουν τον χώρο του Ναού, και να διευκολύνουν τη διεξαγωγή των Ιερών Ακολουθιών.
Απέκmσαν όμως και συμβολικό νόημα και περιεχόμενο. Το αισθητό φως των καντηλιών και των κεριών μας οδηγεί στο νοητό φως που λάμπει από την πηγή του φωτός, τον Κύριο, ο οποίος είναι «το φως του κόσμου» (Ιω.κεφ 8, στίχ 12) και «φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον» (Ιω. κεφ1, στίχ10). Αλλά και οι μαθηταί του Κυρίου είναι το φως του κόσμου (Ματθ. κεφ. 5, στίχ 14), το φως δε των μαθητών του Χριστού (δηλαδή τα καλά τους έργα) πρέπει να λάμπει για να τα βλέπει ο κόσμος και να δοξάζει τον εν τοις ουρανοίς Πατέρα μας (Ματθ. κεφ 5,στίχ 16). Τα εικονιζόμενα πρόσωπα του Κυρίου και των Αγίων φωτίζονται από το ανέσπερο φως της θεότητος (το χρυσό φωτοστέφανο) και οδηγούν και μας στο φωτεινό χώρο της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό τα καντήλια και τα κεριά είναι αναμμένα μπροστά στις άγιες Εικόνες. Η παρουσία του Κυρίου είναι πάντοτε παρουσία φωτεινή. Και η ζωή των πιστών πρέπει να είναι πορεία μέσα στο φως. Τα έργα τους πρέπει να είναι πάντα φωτεινά. Όποιος όμως έχει έργα σκοτεινά, μισεί το φως και δεν έρχεται προς το φως, για να μη φανερωθούν τα έργα του. Ενώ όποιος εργάζεται τα έργα της αληθείας, έρχεται στο φως, για να φανερωθούν τα έργα του, τα οποία εργάσθηκε ενώπιον του Θεού (Ιω.κεφ 3, στίχ 20-21), για να προσφερθούν δοξολογία σ' αύτόν.Υπάρχουν τόσα πολλά θαυμαστά σημεία στο χώρο της ορθοδοξίας που γίνεται ολοφάνερο ότι ο θεός την προστατεύει, γι αυτό άλλοστε αντέχει και θα αντέξει στις ύπουλες επιθέσεις των εχθρών της εως συντελείας του κόσμου.Μακάριος είναι αυτός που την ασπάζεται διότι κερδίζει κάτι που είναι σημαντικό σ'αυτόν τον μάταιο και ψεύτικο κόσμο. Την αλήθεια.Και η αλήθεια αυτή τον ελευθερώνει και του δείχνει τον δρόμο προς Αυτόν...
Μερικά μικρά ή μεγάλα θαυμαστά σημεία όπως θέλετε πέστε τα παραθέτουμε πιο κάτω.

1. Ξέρετε ότι με το βασιλικό και τα Σταυρολούλουδα που παίρνουμε από την Εκκλησία την ημέρα της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού ,

μπορούμε να πιάνουμε μαγιά, γιατί φουσκώνει το ζυμάρι θαυμάσια και έτσι μπορούμε να κάνουμε λειτουργίες και ψωμί;
2. Ξέρετε ότι ο Αγιασμός που κάνουμε στην Εκκλησία μας την παραμονή και ανήμερα των Θεoφανείων αλλά και οποιοσδήποτε άλλος αγιασμός που γίνεται από Ορθόδοξο ιερέα, όσο και να τον κρατήσουμε, δε χαλάει;
3. Ξέρετε ότι στα Ιεροσόλυμα και από τον Πανάγιο Τάφο του Χριστού κάθε Μεγάλο Σάββατο βγαίνει το Άγιο Φως θαυματουργικά μόνον σε ορθόδοξο Πατριάρχη με βοή; Ένα προσκύνημα θα σας πείσει.
4. Ξέρετε ότι στο Όρος Σινά εκεί που ο Θεόπτης Μωυσής είδε τη βάτο την καιόμενη και μη καταφλεγόμενη ,όταν σπάσετε μία πέτρα, στα τοιχώματά της είναι αποτυπωμένη η βάτος αυτή του Προφήτη Μωυσέως;
5. Ξέρετε ότι όταν πεθαίνουν οι καλόγεροι στη Μονή του Αγίου Σάββα στα Ιεροσόλυμα , τα σώματά τους δεν παγώνουν, ούτε ξυλιάζουν, ούτε μυρίζουν και δεν τα θάβουν στο χώμα αλλά τα τοποθετούν σε ένα δωμάτιο;
6. Ξέρετε ότι πάνω στο κεφάλι ( στο κόκκαλο ) του ψαριού « Γουλιανός » , που ζει στη λίμνη Γεννησαρέτ, είναι αποτυπωμένη η βάπτισις του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό;
7. Ξέρετε ότι κάθε χρόνο στο Όρος Θαβώρ , στα Ιεροσόλυμα , στις 6 Αυγούστου, εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος μας, εμφανίζεται μια φωτεινή Νεφέλη , η οποία καλύπτει το χώρο του Μοναστηριού και φωτίζει όλη τη νύχτα τον γύρω περίβολο;
8. Ξέρετε ότι όταν γιορτάζει η Αγία Μαρκέλλα στη Χίο και πάει ο ιερεύς και ο λαός εκεί που μαρτύρησε η Αγία κοντά στην ακροθαλασσιά, να ψάλλουν την Παράκλησή της, τα θαλασσινά νερά θερμαίνονται και βγάζουν ατμούς και φυσαλίδες και μόλις τελειώσει η παράκληση, σταματούν, όλα αυτά τα φαινόμενα;
9. Ξέρετε ότι στο Μοναστήρι της Παναγίας της Μαλεβής κοντά στην Τρίπολη υπάρχει μία εικόνα αρχαία της Παναγίας που μυστηριωδώς βγάζει Άγιο Μύρο αρίστης ποιότητος και μεγάλης διάρκειας σε ευωδία;
10. Ξέρετε ότι στο Άγιον Όρος επίσης η Παναγία μας μίλησε πολλές φορές με τους μοναχούς για να τους προστατεύσει από ληστοπειρατές όταν κινδύνευαν, όπως συνέβη στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου με την εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας που είναι θαυματουργός;
11. Ξέρετε ότι κάθε χρόνο στο πανηγύρι της Παναγίας μας 15 Αυγούστου στο Μαρκόπουλο της Κεφαλλονιάς εμφανίζονται φίδια στην εικόνα της Παναγίας και δεν τσιμπούν τους προσκυνητές; Οι κάτοικοι βγάλανε και τι ποίημα που λέει:
«Τα φίδια από το Μαρκόπουλο καλώ για να με φάνε,
μα κείνα είναι τση Παναγιάς και με χαιδολογάνε».

Απ' το βιβλίο ΄΄Εμπειρίες από τον αμίλητο κόσμου του Άθω΄΄

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.