προσευχές προ φαγητού

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΟ ΓΕΥΜΑΤΟΣ

Ελθόντες εις την τράπεζαν λέγομεν: Δι'ευχών των Αγίων Πατέρων ημών,Κύριε Ιησού Χριστέ,ο Θεός ημών,ελέησον ημάς,Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών,δόξα σοι. Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς, από του πονηρού. - Αμήν. Δόξα..Και νυν... Κύριε Ελέησον (3 φορές ) Χριστέ ο Θεός ημών ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων σου ότι άγιος ει πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δι'ευχών των Αγίων Πατέρων ημών,Κύριε Ιησού Χριστέ,ο Θεός ημών,ελέησον ημάς.Αμήν.
ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ

Μετά δε το γεύσασθαι, ανιστάμενοι και τω Θεώ ευχαριστούντες, λέγομεν: Ευχαριστούμεν σοι, Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπλησας ημάς των επιγείων σου αγαθών, μη στερήσης ημάς και της αιωνίου σου βασιλείας, αλλ’ ως εν μέσω των μαθητών σου παρεγένου, Σωτήρ, την ειρήνην διδούς αυτοίς, ελθέ και μεθ’ ημών, και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξα...και νυν... Κύριε ελέησον (3 φορές ) Δι'ευχών των Αγίων.. Αμήν.
ΠΡΟ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ

Φάγονται πένητες και εμπλησθήσονται, και αινέσουσι Κύριον οι εκζητούντες αυτόν, ζήσονται αι καρδιαί αυτών εις αιώνα αιώνος. Αμήν. Δόξα...και νυν... Κύριε ελέησον (3 φορές ) Δι'ευχών των Αγίων.. Αμήν.
ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΑΓHTO

Εύφρανας ημάς, Κύριε, εν τοις ποιήμασι σου και εν τοις έργοις των χειρών σου ηγαλλιασάμεθα. Εσημειώθη εφ’ ημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε, έδωκας ευφροσύνην εις τας καρδίας ημών. Από καρπού σίτου, οίνου και ελαίου αυτών ενεπλήσθημεν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθησόμεθα, και υπνώσομεν, ότι συ Κύριε, κατά μόνας επ’ ελπίδι κατώκισας ημάς Αμήν. Δόξα...και νυν... Κύριε ελέησον (3 φορές ) Δι'ευχών των Αγίων.. Αμήν.
Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.