προσευχή


Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, αγαθήν ημέραν δος μοι, αναμάρτητον και άσπιλον.
Κύριε, μη εγκαταλίπεις με.
Κύριε, μη αποστείς απ' εμού.
Κύριε, έκτεινόν μοι χείρα βοηθείας.
Κύριε, στήριξόν με εις τον φόβον σου.
Κύριε, εμφύτευσαν αυτόν και την αγάπην σου εις την καρδίαν μου.
Κύριε, δίδαξόν με του ποιείν το θέλημά σου.
Κύριε, δος μοι κλαυθμόν διηνεκή και κατάνυξιν και μνήμην θανάτου.
Κύριε, ελευθέρωσόν με από παντόςπειρασμού ψυχικού τε και σωματικού.
Κύριε, δίωξον απ' εμού πάντα ρυπαρόν λογισμόν και πάντα διαλογισμών αισχρόν και ανυπότακτον.
Κύριε, εξάλειψόν απ' εμού την αμέλειαν, την ραθυμίαν, την λύπην, την λήθην, την αναισθησίαν, την πώρωσιν και την αιχμαλωσίαν του νοός μου.
Κύριε, ως οίδας και ως θέλεις, ελέησόν με και συγχώρησον πάσας τας ανομίας μου· και εν ησυχία, εν μετανοία αγαθή, εν εξομολογήσει συναδιστάκτω και εν πίστει καθαρά και αμωμήτω ευδόκησον εξελθείν την ελεεινήν μου ψυχήν από του αθλίου τούτου σώματος. Αμήν.

(οσίου Παισίου του Μεγάλου)

Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.